You are here

Najdôležitejšie udalosti
20/09/2017

Dočasní pracovníci v centre pozornosti novej kampane SLIC

Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) začal informačnú a kontrolnú kampaň na podporu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v prípade pracovníkov agentúr dočasného zamestnávania a cezhraničných pracovníkov. Kampaň nazvaná „Bezpečná a zdravá práca pre dočasné pracovné miesta“ bude prebiehať od októbra 2017 do mája 2019.

Zamestnanosť v agentúrach dočasného zamestnávania v Európe v poslednom desaťročí prudko stúpa. Pracovníci agentúr dočasného zamestnávania môžu byť obzvlášť zraniteľní a štúdie potvrdzujú v ich prípade vyšší výskyt pracovných úrazov než v prípade iných skupín zamestnancov.

V agentúrach dočasného zamestnávania, ako aj v podnikoch, ktoré ich využívajú, sa uskutočnia inšpekcie. Súčasťou kampane sú aj informácie a aktivity na zvyšovanie informovanosti a pilotná iniciatíva v súvislosti s cezhraničným presadzovaním práva.

Otvárací seminár k uvedeniu kampane sa uskutoční 20. a 21. septembra v Luxemburgu, na ktorom Tim Tregenza, manažér siete v agentúre EU-OSHA, predstaví účinné prostriedky špeciálne určené pre malé a stredné podniky, aby im pomohli pri riadení rizík v oblasti BOZP, ako napríklad nástroje online interaktívneho hodnotenia rizík (OiRA).

Navštívte webovú stránku kampane

Ďalšie informácie sa uvádzajú v našej správe Workforce diversity and risk assessment: Ensuring everyone is covered (Diverzita pracovných síl a hodnotenie rizika: zabezpečenie, aby bol zahrnutý každý)