You are here

Najdôležitejšie udalosti
14/09/2018

Zhrnutie seminára agentúry EU-OSHA o výzvach, ktoré predstavuje digitálna ekonomika založená na platformách

Seminár agentúry EU-OSHA s názvom „Ochrana zamestnancov v digitálnej ekonomike založenej na platformách bol zameraný na zistenia štúdie o regulácii rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré by mohli vzniknúť pri práci na online platformách.

Diskutovalo sa o takých témach, ako napríklad výzvy, ktoré so sebou prináša rýchly vznik online platforiem a rast s tým súvisiacich pracovných miest, jeho vplyv na zamestnancov, ako aj o návrhoch na riešenie týchto výziev, ktoré zahŕňajú zmeny v právnych predpisoch a nariadeniach, judikatúru a iniciatívy sociálnych partnerov na európskej aj vnútroštátnej úrovni.

Seminár poskytol tiež príležitosti na výmenu názorov a získavanie poznatkov zo skúseností iných.

Prečítajte si zhrnutie zo seminára

Stiahnite si správu a zhrnutie Regulácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má vplyv na digitálnu ekonomiku založenú na platformách (dostupné vo viacerých jazykoch EÚ)