Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Posilnenie prevencie rizík prostredníctvom nástroja OiRA: vítame Maďarsko!

Image

Komunita interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) sa rozrástla o nový členský štát Maďarsko a momentálne už má 18 národných partnerov.

Maďarské ministerstvo technológií a priemyslu zaviedlo akčný plán, ktorý zahŕňa vývoj piatich nástrojov OiRA, ktoré sa vzťahujú na nové odvetvia, a zosúladenie piatich existujúcich nástrojov s maďarskými právnymi predpismi.

Predpokladá sa, že široké mediálne pokrytie podporí propagáciu nástrojov OiRA v maďarských malých a stredných podnikoch, ako ľahko použiteľných a spoľahlivých online nástrojov na hodnotenie rizík na pracovisku. Predpokladá sa, že nástroje OiRA budú zaradené do programu viacerých konferencií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré sú naplánované na rok 2023 v celej krajine.

V súčasnosti je k dispozícii viac ako 300 nástrojov OiRA v rôznych jazykoch a ďalších 60 sa vyvíja. Vďaka partnerstvu s Maďarskom sa komunita rozrastie na viac ako 160 000 používateľov a vykoná sa takmer 300 000 hodnotení rizík.

Objavte OiRA už teraz.