Najdôležitejšie udalosti
15/10/2020

Ako bezpečne pracovať na farme: znižovanie rizika vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy medzi poľnohospodárskymi pracovníkmi

Staying safe down on the farm

Poľnohospodárstvo je odvetvie s jedným z najvyšších výskytov poškodení podporno-pohybovej sústavy, pretože tradične zahŕňa manipuláciu s ťažkým nákladom, opakované pohyby a statické polohy. Nový diskusný dokument sa na základe príkladu regiónu Marche v Taliansku snaží preskúmať spôsob, akým je možné pomocou mechanizácie obmedziť rizikové faktory zapríčiňujúce poškodenia podporno-pohybovej sústavy.

Tento dokument, spolu s druhým dokumentom o hodnotení rizík vzniku poškodení horných končatín v poľnohospodárstve, ktorý má byť uverejnený tento rok, boli vypracované v rámci dohody o výskume medzi agentúrou EU-OSHA a talianskym Národným inštitútom pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL).

Prevziať diskusný dokument o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy v poľnohospodárstve: od určenia rizík po prijatie preventívnych opatrení 

Viac informácií o výskume agentúry EU-OSHA v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou