Najdôležitejšie udalosti
05/08/2020

Partneri uznávajú príspevok agentúry EU-OSHA pri budovaní európskej pridanej hodnoty

© EU-OSHA 

V prieskume agentúry EU-OSHA za rok 2020, na ktorom sa zúčastnili jej partneri, sa potvrdil pozitívny dojem spájaný s príspevkom a riešeniami agentúry v oblasti zvyšovania informovanosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a v oblasti zlepšovania úrovne BOZP na pracovisku (90 % z opýtaných).

85 % respondentov v prieskume súhlasí, že agentúra sa venuje správnym prioritám v oblasti BOZP, pričom 87 % považuje prácu EU-OSHA za pridanú hodnotu k práci iných organizácií, ako sú napríklad vnútroštátne subjekty. 94 % opýtaných využilo prácu EU-OSHA aspoň na jeden účel.

Na prieskume 2020 sa zúčastnilo viac ako 1700 partnerov agentúry, predovšetkým podniky a podnikatelia, ako aj tvorcovia politík a zástupcovia výskumu.  Z prieskumu vyplýva, že agentúra vo všeobecnosti dosiahla svoje ambiciózne ciele, pokiaľ ide o kľúčové ukazovatele cieľov výkonnosti: relevantnosť, užitočnosť, pridaná hodnota EÚ, dosah a výkonnosť. Agentúra dosiahla aj väčšinu zo svojich cieľov, pokiaľ ide o dobré riadenie.

Oboznámte sa s výsledkami prieskumu v radoch partnerov v tejto prezentácii

Pozrite si infografiku o Kľúčových ukazovateľoch výkonnosti agentúry EU-OSHA 2019