Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Zručnosti, zručnosti, zručnosti! Kľúčové momenty a poznatky z podujatia piatich agentúr

Image

© Cedefop

V rámci Európskeho roka zručností, konferencia „Zručnosti, zručnosti, zručnosti! Zručnosti pre ľudí, zručnosti pre konkurencieschopnosť, zručnosti pre udržateľnosť“, ktorá sa konala 20. septembra v Bruseli, odhalila údaje, trendy a výzvy súvisiace s rozvojom zručností pracovnej sily, ktoré sú potrebné v súčasnosti a budú potrebné i v budúcnosti. V diskusiách opätovane zaznela výzva na „revolúciu v oblasti zručností“, pričom sa zdôraznila ich hlavná úloha pri podpore rastu a konkurencieschopnosti EÚ. 

Rečníci z Európskeho parlamentu, Európskej komisie a piatich agentúr EÚ v pôsobnosti GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETFELA) sa podelili o cenné poznatky o tejto otázke.

Zistite, aké boli hlavné posolstvá a závery tohto podujatia.

Pozrite sizáznam .

Zistite viac o Európskom roku zručností.