You are here

Najdôležitejšie udalosti
22/08/2017

Kontrolné a výstražné systémy zachytávajú skoré príznaky pracovných ochorení

Vďaka výstražným a kontrolným systémom je možné určiť nové alebo vznikajúce pracovné ochorenia. Tieto systémy sú užitočné ako doplnok k úradným údajom o pracovných ochoreniach. Agentúra EU-OSHA preskúmala literatúru o obmedzenom počte zavedených výstražných a kontrolných prístupov, aby zvážila ich prínosy.

Môžu pomôcť zamerať zásahy a prevenciu na pracovisku.

Prieskum agentúry EU-OSHA poskytuje príklady osvedčených postupov a zdôrazňuje význam lepšej integrácie hodnotenia vystavenia na pracovisku, zlepšovania pokrytia osobitných skupín a ochorení zamestnancov, ako aj oslovenia správnych aktérov na dosiahnutie maximálneho prínosu z týchto systémov.

Prevziať úplnú správu

Podrobnejšie informácie o nebezpečných látkach a chorôb z povolania

Prečítajte si o význame monitorovania nových a vznikajúcich rizík BOZP