You are here

Najdôležitejšie udalosti
12/09/2017

Informačné listy o projekte s názvom Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku sú dostupné vo viacerých jazykoch

Krátke zhrnutia hlavných zistení trojročného projektu Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) v kontexte starnúcej pracovnej sily sú už dostupné v 19 jazykoch.

Tieto informačné listy skúmajú prínos starších zamestnancov pre organizáciu, pridané riziká, s ktorými sa ženy stretávajú na pracovisku, systémy rehabilitácie a návrat do práce v rámci Európy.

Prinášajú aj prehľad politík a stratégií zameraných na udržateľnosť starnúcej pracovnej sily v Európe.

Prevziať informačné listy a dozvedieť sa viac o ostatných skúmaných témach

Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku: Záverečná správa o celkovej analýze

Získať podrobnejšie informácie o projekte Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku