Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Vzostup systémov riadenia pracovníkov založených na umelej inteligencii: čo z toho vyplýva pre BOZP?

Image

Vector created by fullvector - freepik

Čoraz viac podnikov zavádza systémy riadenia pracovníkov založené na umelej inteligencii s cieľom zvýšiť ich efektívnosť a produktivitu alebo identifikovať riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Patria sem systémy na monitorovanie výkonnosti a angažovanosti pracovníkov či systémy na automatickú prípravu harmonogramu a prideľovanie úloh.

V novej správe sa uvádzajú charakteristické črty týchto nových foriem riadenia pracovníkov, zachytáva sa ich nárast v rámci Európy, skúmajú sa dôsledky ich zavedenia pre pracovníkov a analyzuje sa príslušný regulačný kontext. Obsahuje aj odporúčania o vývoji a používaní systémov zameraných na človeka na pracovisku. Nadchádzajúca doplňujúca správa sa zameria na dôsledky používania takýchto systémov riadenia pracovníkov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Prečítajte si správu a zhrnutie Umelá inteligencia pre riadenie pracovníkov: prehľad

Prečítajte si správy o politických opatreniach Umelá inteligencia pre riadenie pracovníkov: mapovanie definícií, použití a dôsledkov a Umelá inteligencia pre riadenie pracovníkov: existujúce a budúce nariadenia

Prečítajte si ďalšie publikácie o nových formách riadenia pracovníkov

Ďalšie informácie o projekte Digitalizácia práce

Share this on: