Najdôležitejšie udalosti
13/07/2021

Regulácia podmienok práce na diaľku a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo svete po pandémii COVID-19

Photo by Bench Accounting on Unsplash

Po skončení pandémie ochorenia COVID-19 práca na diaľku pravdepodobne zostane trvalým prvkom pracovného života v mnohých organizáciách. Do akej miery sa však na túto formu práce vzťahujú právne predpisy zamerané na ochranu zamestnancov?

V novej správe, ktorá bola vypracovaná na základe výsledkov prieskumu národných kontaktných miest agentúry EU-OSHA a prehľadu literatúry, sa skúma, ako sú regulované podmienky práce na diaľku v právnych predpisoch EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Pozornosť sa v nej sústreďuje aj na zmeny a politické diskusie, ktoré sa začali v reakcii na pandémiu.

Zmeny vo vnútroštátnych právnych predpisoch a iniciatívy zamerané na lepšiu ochranu zamestnancov v období po pandémii sa dotýkajú oblastí, ako sú vymedzenie práce na diaľku, práva zamestnancov na teleprácu a právo odpojiť sa od práce.

Prečítajte si úplné znenie správy s názvom Regulating telework in a post-COVID-19 Europe (Regulácia podmienok telepráce v období po pandémii COVID-19)

Tipy, ako pracovať na diaľku bezpečne a zdravo nájdete v časti webového sídla s názvom Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu