Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Psychosociálne zdravie a poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú navzájom prepojené: výskumom sa prišlo na to, ako!

Image

Výsledky nového výskumu agentúry EU-OSHA prinášajú dôkazy o prepojení medzi psychosociálnymi rizikovými faktormi poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Na základe najnovších údajov na európskej úrovni o vplyve duševnej pohody vedeckí pracovníci posudzujú, ako môžu psychosociálne riziká prispieť k vzniku a zhoršeniu poškodení podporno-pohybovej sústavy a ako môžu byť poškodenia podporno-pohybovej sústavy prepojené s psychosociálnymi faktormi. Poskytujú odporúčania pre účinné prístupy k predchádzaniu poškodeniam podporno-pohybovej sústavy a diskutujú o tom, ako môžu včasné zásahy a podpora zo strany zamestnávateľov a kolegov uľahčiť návrat pracovníkov do práce po práceneschopnosti súvisiacej s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.  

K dispozícii sú aj odporúčania o spôsoboch zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri prechode na teleprácu.

Viac sa dozviete v našich výskumných správach a zhrnutiach:

Ďalšie informácie o psychosociálnych rizikách nájdete v prioritnej oblasti kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž.