You are here

Najdôležitejšie udalosti
14/03/2018

Prevencia chorôb súvisiacich s prácou: Agentúra EU-OSHA vytvorila novú sekciu na svojom webovom sídle

Podľa najnovších odhadov choroby súvisiace s prácou zodpovedajú každoročne približne za 200 000 úmrtí v Európe. Zlý zdravotný stav a úrazy súvisiace s prácou stoja Európsku úniu 476 mld. EUR každý rok, ktoré by sa dali ušetriť uplatňovaním vhodných stratégií, politík a postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zvyšovanie informovanosti o týchto chorobách vrátane druhov rakoviny súvisiacich s prácou je prioritou agentúry EU-OSHA.

Cieľom výskumu agentúry EU-OSHA je poskytnúť dôkazy, na ktorých bude založená politika, a pomôcť pri výmene osvedčených postupov týkajúcich sa prevencie a rehabilitácie. Výskum agentúry EU-OSHA sa zameriava na výstražné a kontrolné systémy v oblasti BOZP, choroby súvisiace s prácou zapríčinené biologickými agensmi a na rehabilitáciu a návrat do práce zamestnancov, ktorí absolvovali liečbu rakoviny.

Prečítajte si viac o projektoch agentúry EU-OSHA týkajúcich sa chorôb súvisiacich s prácou v novej sekcii na webovom sídle