Najdôležitejšie udalosti
23/04/2019

Praktické nástroje na kontrolu nebezpečných chemických látok sú uvedené vo viacjazyčnom informačnom letáku

V publikácii dostupnej v 10 jazykoch nájdete rady k existujúcim praktickým nástrojom, ako aj usmernenia o nebezpečných látkach na pracoviskách. Venuje sa významu takýchto zdrojov pri znižovaní expozície pracovníkov škodlivým látkam. V informačnom letáku sa opisuje a uvádzajú sa odkazy na množstvo existujúcich nástrojov z databázy, ktoré možno použiť pri účinnom riadení bezpečnosti a ochrany zdravia.

Navštívte webstránku Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky a prevezmite si informačný leták vo svojom jazyku.