Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Pomocou tohto nového generického nástroja OiRA naplánujte hodnotenie rizík na pracovisku

Image

© EU-OSHA

Predstavte si podnik, ktorý je poverený, aby rýchlo a jednoducho vyhodnotil riziká bezpečnosti a ochrany zdravia: generický nástroj interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) takúto možnosť ponúka bezplatne.  Dokáže pomôcť akémukoľvek podniku, bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobí, vypracovať rozsiahly preventívny akčný plán na zachovanie bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre svojich zamestnancov.

Toto nové riešenie hodnotenia rizík je ideálne pre podniky, na ktoré sa zatiaľ nevzťahuje žiadny z 326 existujúcich sektorových nástrojov OiRA. Z tohto pôsobivého počtu nástrojov bolo 37 uverejnených v roku 2022, pričom viac ako 60 je stále vo fáze vývoja.

Viac ako s 261 300 vykonanými hodnoteniami rizík a 157 800 registrovanými používateľmi sa z nástroja OiRA stala uprednostňovaná používateľská online platforma pre hodnotenie a správu pracovných rizík, ktorú používajú európske mikropodniky a malé podniky.

Zoznámte sa s nástrojom OiRA a zistite, ktoré nástroje existujú vo vašom jazyku alebo odvetví