Najdôležitejšie udalosti
08/04/2021

Participačná ergonómia: ako môže zlepšiť zdravie a dobré životné podmienky zamestnancov a predchádzať poškodeniam podporno-pohybovej sústavy?

Nový diskusný dokument skúma výhody využívania participačnej ergonómie (PE) – zahŕňa zamestnancov do pracovných činností plánovania a kontrolovania – v záujme riešenia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou.

Načrtáva opatrenia nevyhnutné na zriadenie projektu PE a opisuje niekoľko príkladov použitia participačnej ergonómie z reálneho života na riešenie rizikových faktorov poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku, od kancelárií až po staveniská. Náš informačný leták o mapovaní tela a nebezpečenstiev je takisto neoceniteľným nástrojom participačnej ergonómie, ktorý zabezpečuje postupné usmernenie k zapojeniu zamestnancov do posudzovania rizika a prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Nikto nepozná prácu lepšie ako osoba na danej pozícii, preto dáva zmysel zapojiť zamestnancov do identifikácie rizík a hľadania riešení.

Prečítajte si diskusný dokument k participačnej ergonómii

Pozrite si informačný leták o mapovaní tela a nebezpečenstiev

Prečítajte si náš článok OSHwiki o realizovaní participačnej ergonómie

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž