You are here

Najdôležitejšie udalosti
02/03/2017

Webové sídlo interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) — aktualizované na rok 2017!

Bez ohľadu na to, či sa podieľate na riadení rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo ste členom komunity pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, určite nájdete zaujímavé informácie na aktualizovanom webovom sídle OiRA.

Nájdete tu celý rad nástrojov pre mikropodniky a malé podniky prispôsobených špecifickým odvetviam a krajinám. Vďaka novému ľahko použiteľnému rozhraniu veľmi jednoducho nájdete ten, ktorý vám najlepšie pomôže pri hodnotení rizík. V nových častiach dostali priestor Propagačné zdroje (Promotional resources), ktoré ponúkajú rôzne materiály vrátane infografík, informačných letákov a videí, ktoré si môžete bezplatne prevziať alebo ich môžete použiť na propagáciu nástroja OiRA medzi podnikmi.

Objavte prepracované webové sídlo!