You are here

Najdôležitejšie udalosti
29/06/2018

Nástroj pre úrady pre OiRA súčasťou talianskej vnútroštátnej legislatívy

V rámci činnosti interaktívneho hodnotenia rizika online (OiRA) agentúry EU-OSHA talianske ministerstvo práce a sociálnej politiky nedávno začlenilo nástroj OiRA pre úrady do vnútroštátnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (články 17 a 28 legislatívneho dekrétu z 9. apríla 2008, č. 81). Cieľom je podpora zamestnávateľov, najmä z mikropodnikov a malých podnikov, pri zavádzaní hodnotenia rizika a príprave dokumentácie požadovanej zo zákona.

Nástroj pre OiRA pre talianske úrady vyvinula vnútroštátna tripartitná pracovná skupina, ktorú zriadilo talianske ministerstvo a ktorej predsedal INAIL. Nástroj pred jeho zavedením schválila 3. mája 2018 stála poradná komisia ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci.

Talianska iniciatíva, v rámci ktorej sa používanie nástroja OiRA pre hodnotenie rizík na pracovisku stalo povinným, je vo všeobecnosti veľmi dôležitým prejavom uznania nástroju OiRA a predstavuje dobrý príklad toho, ako môže tento nástroj pomôcť inšpektorátom práce pri spolupráci so spoločnosťami.

Pozrite si nástroj pre OiRA pre talianske úrady

Ďalšie informácie (v taliančine)