You are here

Najdôležitejšie udalosti
10/04/2018

Nová správa o rizikách, ktoré predstavujú fumigované prepravné kontajnery

V novej správe agentúry EU-OSHA sa zdôrazňujú riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s fumigovanými prepravnými kontajnermi. V prvom rade sa odporúča vykonať posúdenie rizika pred otvorením kontajnerov a presadzovať právne predpisy týkajúce sa označovania kontajnerov.

V správe sa hodnotia právne predpisy a poukazuje sa na medzery v existujúcich vedomostiach v tejto oblasti. Poskytujú sa aj praktické príklady a stratégie prevencie s cieľom zlepšiť súčasné postupy a bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov.

Prečítajte si tlačovú správu

Pozrite si celú správu a prečítajte si článok na portáli OSHwiki

Stiahnite si prezentáciu o správe