You are here

Najdôležitejšie udalosti
11/10/2018

Nové informačné letáky o nanomateriáloch a praktických nástrojoch na kontrolu nebezpečných chemických látok

V snahe nadviazať na kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky agentúra EU-OSHA pripravila nové informačné letáky týkajúce sa dvoch dôležitých tém v tejto oblasti.

Informačný leták s názvom Praktické nástroje a usmernenia k nebezpečným látkam na pracoviskách je venovaný významu zdrojov pri obmedzovaní vystavenia zamestnancov nebezpečných látkam. Opisuje sa v ňom a odkazuje na množstvo existujúcich nástrojov z databázy, ktoré možno použiť pri účinnom riadení bezpečnosti a ochrany zdravia.

Informačný leták Vyrábané nanomateriály na pracovisku poskytuje informácie a poradenstvo týkajúce sa riadenia rizík, ktoré so sebou prináša táto rýchlo sa rozvíjajúca technológia. Nanomateriály sa používajú v mnohých oblastiach a môžu mať veľké množstvo toxických účinkov. Tento nový informačný leták obsahuje kľúčové skutočnosti.

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky