Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Z nového prieskumu EÚ vyplýva, že stres na pracovisku je v Európe od pandémie COVID-19 na vzostupe.

Image

Podľa prieskumu pracovníkov s názvom OSH Pulse – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracoviskách po pandémii, ktorý uskutočnila agentúra EU-OSHA, viac ako štyria z desiatich zamestnancov (44 %) uvádza, že ich stres v práci sa v dôsledku pandémie zvýšil.

V rámci pripomenutia si Svetového dňa duševného zdravia agentúra EU-OSHA 10. októbra uverejnila zistenia prieskumu. Tieto zistenia priniesli informácie o stresový faktoroch duševného a fyzického zdravia, ktorým zamestnanci musia čeliť, ako aj o opatreniach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravie pri práci (BOZP), ktoré sa uplatňujú na ich pracoviskách.

Takmer polovica respondentov (46 %) uviedla, že sú vystavení nadmernému časovému tlaku alebo pracovnému zaťaženiu. Medzi ďalšie faktory spôsobujúce stres patrí nedostatočná komunikácia alebo spolupráca v rámci organizácie a nedostatočná kontrola nad pracovným tempom alebo pracovnými postupmi. Pomerne veľká časť pracovníkov uvádza niekoľko zdravotných problémov súvisiacich s prácou, ktoré sa bežne spájajú so stresom: 30 % respondentov uviedlo aspoň jeden zdravotný problém (celková únava, bolesti hlavy, únava očí, svalové problémy alebo bolesti svalov), ktorý je zapríčinený alebo sa zhoršil v dôsledku práce.

Diskusia o duševnom zdraví však už nie je tabu. Podľa 50 % zamestnancov pandémia uľahčila diskusiu o tejto téme v práci. Nie všetci zamestnanci sa však cítia príjemne, ak majú rozprávať o svojich pocitoch. Aj keď 59 % uviedlo, že nemajú problém rozprávať sa s nadriadenými o svojom duševnom zdraví, 50 % sa obáva, že zverejnenie ich duševného stavu by mohlo mať negatívny vplyv na ich kariéru.

Pokiaľ ide o iniciatívy a činnosti na pracovisku, ktoré sú určené na prevenciu alebo zníženie rizík, 42 % uviedlo, že na ich pracoviskách majú k dispozícii informácie a odbornú prípravu v oblasti psychickej pohody a zvládania stresu. K dispozícii je aj poradenstvo a psychosociálna podpora (38 %) a opatrenia na zvyšovanie informovanosti a iné aktivity zlepšujúce informovanosť o bezpečnosti a zdraví na pracovisku (59 %).