Najdôležitejšie udalosti
22/01/2019

Nové informácie týkajúce sa vystavenia nebezpečným látkam na pracovisku

V tejto publikácii je opísaný vývoj nových metód na posudzovanie počtu zamestnancov vystavených nebezpečným látkam v EÚ a rozsah takéhoto vystavenia. Cieľom štúdie je identifikovať látky a odvetvia, ktoré predstavujú najväčšie riziko pre zamestnancov. Takisto sa v nej skúma vývoj trendov v priebehu času.

Účelom nebolo len vytvoriť prehľad o používaní nebezpečných látok, ale takisto vytvoriť metodiku, ktorú by bolo možné opätovne použiť na monitorovanie budúcich trendov a vývoja.

Prečítajte si zhrnutie správy

Pozrite si celú správu v OSHwiki

Pozrite si powerpointovú prezentáciu

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky