Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Napo je hlavným podporovateľom bezpečnosti a ochrany zdravia ako základného práva – všímajte si označenia!

Image

napofilm.net

V rámci príprav na Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý si pripomíname 28. apríla, sme uverejnili upravenú verziu prvého filmu v seriáli filmov o Napovi.

Napo vo filme... Príbeh najlepšieho označenia – ktorý pôvodne vyšiel v roku 1998 – ponúka základné informácie o bezpečnostných značkách a symboloch na pracovisku. Je to užitočná príručka pre nových zamestnancov alebo cenné pripomenutie poznatkov pre skúsenejších zamestnancov.

Prečo je dôležité rozpoznať význam označení na základe ich tvaru a farby? Aké technické či organizačné prekážky môžu brániť ich účinnosti? Čo sa môže stať, ak sa nedodržiavajú?

Buďte pripravený správne zareagovať na nebezpečenstvo, zákaz, povinnosť, núdzovú situáciu alebo požiar na pracovisku! Bezpečné a zdravé pracovné prostredie je základnou zásadou a právom. Napo je tu preto, aby to pomohol zabezpečiť pre každého zamestnanca.

Pozrite si film Napo vo filme ... Príbeh najlepšieho označenia – upravená verzia (2023)

Pripojte sa k oslavám 25. výročia vytvorenia postavičky Napo, navštívte webové sídlo a spoznajte svet pútavých filmov.