Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Dajme sa s Napom do boja proti expozícii karcinogénom pri práci!

Image

Vysoký podiel pracovníkov EÚ je potenciálne vystavených karcinogénom vznikajúcim v procese, najmä výfukovým výfukom, ako sú emisie z dieselových motorov, prach z oxidu kremičitého, prach z tvrdého dreva a výpary zo zvárania. A častokrát si to ani neuvedomujú.

V novom videoklipe Napo a jeho kolegovia ilustrujú typické povolania, v ktorých je vystavenie účinkom týchto karcinogénov vysoké. Pracujú ako stavitelia, mechanici alebo drevospracujúci pracovníci a spolu so svojimi nadriadenými hľadajú preventívne alternatívy, ktoré by fungovali v bezpečných a zdravých podmienkach.  

Boj s rakovinou je jednou z priorít strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (2021 – 2027). Zvýšme spolu s Napom informovanosť o rakovine súvisiacej s prácou a tom, ako jej predchádzať!

Pozrite si nový film Napo vo filme... skrytí zabijaci a dajte o ňom vedieť ďalej

Zapojte sa do iniciatívy Plán opatrení proti karcinogénom, ktorej cieľom je znížiť expozíciu karcinogénom na pracoviskách v celej Európe!

Získajte viac informácií o novom legislatívnom návrhu Európskej komisie na ochranu európskych pracovníkov pred azbestom