Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Je príliš horúco na prácu? Opýtajte sa Napa, ako si poradiť s tepelným stresom!

Image

© napofilm.net

Zmena klímy je už realitou a pracovné prostredie a bezpečnosť a zdravie pracovníkov môžu byť ohrozené.

Pracovníci v mnohých odvetviach môžu byť ovplyvnení zvyšujúcimi sa teplotami okolia, čo môže viesť k tepelnému stresu; najviac sú ohrození pracovníci pracujúci vonku v poľnohospodárstve alebo v stavebníctve. Ohrození však môžu byť aj pracovníci pracujúci v interiéri.

Nový klip Napo vo filme…Príliš horúco na prácu! nám v obvyklom vtipnom štýle radí, čo je potrebné urobiť na zvládnutie tepelného stresu na pracovisku a na ochranu pracovníkov, ako napríklad prispôsobenie pracovného času, zvýšenie hydratácie, ochrana pred slnkom atď.

Agentúra EU-OSHA tiež uverejnila dokument Teplo pri práci – Usmernenia pre pracoviská, ktorý poskytuje praktické pokyny k riadeniu rizík súvisiacich s prácou v horúčave.

Zachovajme si chladnú hlavu a prekonajme tepelný stres pri práci s malou pomocou nášho vtipného priateľa Napa: Napo vo filme…Príliš horúco na prácu!