Najdôležitejšie udalosti
08/03/2019

Medzinárodný deň žien: rovnosť medzi ženami a mužmi pri práci v sociálnejšej Európe

V rámci tohtoročného Medzinárodného dňa žien sa bude pozornosť upriamovať na inovačné spôsoby, ktorými možno dosiahnuť pokrok v oblasti rodovej rovnosti a posilniť postavenie žien. Účinné stratégie na splnenie takýchto náročných cieľov sú spojené so zvyšovaním informovanosti o rizikách, ktorým ženy čelia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a s vynaložením ďalšieho úsilia v záujme odstránenia rozdielov v oblasti zamestnanosti žien a mužov.  

Agentúra EU-OSHA sa v rámci svojej prebiehajúcej kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky venuje tiež expozícii žien v povolaniach zameraných na poskytovanie služieb, ako aj na tradične ženských pracovných miestach.

Účasť žien na trhu práce sa v Európe počas niekoľkých uplynulých rokov zvýšila, no ešte stále je pravdepodobnejšie, že sa okrem toho venujú aj starostlivosti o deti a staršie osoby.

Vďaka Európskemu pilieru sociálnych práv vznikla iniciatíva zameraná na dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorou sa presadzuje lepšie rozdelenie povinností v oblasti starostlivosti medzi mužmi a ženami. Európsky parlament a Rada v júni dosiahli predbežnú dohodu o návrhu Európskej komisie na novú smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov.

Ďalšie informácie o ženách a BOZP