Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Medzinárodný deň žien 2024: investovanie do žien na pracovisku

Image

© bnein - stock.adobe.com

V rámci medzinárodného dňa žien 2024 uverejnila agentúra EU-OSHA nový diskusný dokument, v ktorom sa skúmajú rodové aspekty telepráce a kľúčové výzvy, ktorým čelia ženy.

V tomto dokumente sa zdôrazňuje vplyv prechodu na teleprácu a hybridné modely, pričom sa poukazuje na to, ako tieto zmeny neúmerne ovplyvňujú spokojnosť žien a ich integráciu na trhu práce.

Dokument vyzýva na rodovo citlivé regulačné reformy a ďalší výskum rodových predsudkov v podnikových a vnútroštátnych stratégiách. 

Pozrite si diskusný dokument Preskúmanie rodového rozmeru telepráce: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Viac informácií nájdete v našej tematickej sekcii Ženy a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.