You are here

Najdôležitejšie udalosti
04/05/2017

Ako zmeny v IKT ovplyvnia prácu v budúcnosti?

Agentúra EU-OSHA uverejnila správu v rámci svojej aktuálnej prognostickej činnosti. Projekt skúma vplyv zmien v informačných a komunikačných technológiách a v mieste výkonu práce na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

V správe sú uvedené výsledky prvej fázy projektu. Cieľom je určiť a opísať kľúčové trendy a hybné sily týchto zmien. Tieto zistenia sa použijú v 2. fáze na vývoj súboru scenárov opisujúcich možné a pravdepodobné vízie sveta práce v roku 2025 a súvisiace výzvy v oblasti BOZP.

Chcete sa dozvedieť, akým výzvam v oblasti BOZP spojeným s IKT možno bude Európa čeliť v roku 2025?

Prečítajte si správu Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location [Kľúčové trendy a hybné sily zmeny v informačných a komunikačných technológiách a v mieste výkonu práce]

Ďalšie informácie o prognostickej činnosti agentúry EU-OSHA