Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Ako môže dôsledný systém riadenia BOZP vytvoriť kultúru spokojnosti v európskom vzdelávacom sektore

Image

© Pexels

Sektor vzdelávania dokáže byť stresujúci, počnúc centrami vzdelávania v ranom veku až po univerzity a autoškoly, čo môže spôsobiť zhoršenie duševnej a fyzickej pohody. Hoci vzdelávacie povolania nemožno považovať za najrizikovejšie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, prevencia psychosociálnych porúch a poškodení podporno pohybovej sústavy súvisiacich s prácou by mohla mať veľký význam. Dôsledný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vrátane informovanosti a školení o rizikách môže vytvoriť kultúru spokojnosti zamestnancov.

Najnovšia správa agentúry EU-OSHA o sektore vzdelávania v Európe zahŕňa aj politické ukazovatele pre oblasť riadenia BOZP.

Prečítajte si správu a zhrnutie: Vzdelávanie - dôkazy z európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER)

Viac informácií o začleňovaní BOZP do vzdelávania

Navštívte webovú stránku nástroja ESENER pre vizualizáciu údajov, na ktorej získate viac informácií o riadení BOZP na európskych pracoviskách