Najdôležitejšie udalosti
27/09/2019

Ako kontrolovať riziká karcinogénnych látok na pracovisku

© INSHT

Podľa odhadov je rakovina jednou z najčastejších príčin úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Prevažná väčšina prípadov výskytu rakoviny pravdepodobne súvisí s karcinogénmi pri práci. Agentúra podpísala Plán opatrení proti karcinogénom, čím sa zaviazala zvyšovať povedomie o týchto rizikách.

Novým informačným listom podporuje kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky  a prináša praktické rady o tom, ako predchádzať rizikám karcinogénnych látok na pracovisku, ako aj odkazy na užitočné zdroje.

Prečítajte si informačný list – spoločnú publikáciu schválenú všetkými signatármi Plánu opatrení proti karcinogénom

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská 

Viac informácií a článkov o rakovine súvisiacej s prácou