Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Ako môžeme chrániť zdravie a pohodu pracovníkov pri manipulácii s nebezpečnými liekmi?

Image

Nové usmernenie Európskej komisie ponúka dôležité rady pre zamestnávateľov aj zamestnancov o tom, ako zaobchádzať s nebezpečnými liekmi.

Nebezpečné lieky môžu byť karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu pre pracovníkov, ktorí sú im vystavení. Preto je veľmi dôležité, aby existovali náležité postupy riadenia. 

Expozícia môže mať vplyv na zdravotníckych pracovníkov, ako aj na upratovací personál, zamestnancov pracujúcich v práčovniach alebo s odpadom, a rady uvedené v príručke sú prispôsobené skupinám pracovníkov, u ktorých existuje riziko expozície.

Príručka je nezáväzná a poradenstvo sa poskytuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia, čo znamená, že sa môže upraviť podľa konkrétnych právnych požiadaviek štátu.

Pozrite si Usmernenie k bezpečnému zaobchádzaniu s nebezpečnými liekmi pri práci

Ďalšie informácie