You are here

Najdôležitejšie udalosti
04/10/2017

Pri hodnotení rizík sa riaďte 4 základnými krokmi podľa novej infografiky OiRA

V rámci interaktívneho nástroja na hodnotenie rizík online bola vyvinutá nová infografika, ktorá je teraz k dispozícii v angličtine. Vizuálne hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA v 4 krokoch prináša pútavý popis štyroch krokov postupu hodnotenia rizík od prípravy, cez identifikáciu a posúdenie rizika, vypracovanie akčného plánu až po záverečnú správu. Ku grafickej vizualizácii pribudne koncom roka aj video.

Toto je už druhá infografika, ktorá bola vypracovaná ako súčasť projektu OiRA a propagačného nástroja OiRA. Predchádzajúca infografika OiRA: fakty a čísla z júna prináša hlavné informácie o projekte OiRA, pričom zdôrazňuje zmysel, význam a vplyv tohto nástroja a poukazuje na štatistiky o jeho vývoji a využívaní, ako aj na ukazovatele spokojnosti používateľov.

Infografika Hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA v 4 krokoch na prevzatie

Viac informácií o projekte OiRA a jeho propagačných zdrojoch

Šírte tieto správy a informujte o našich nástrojoch cez #OiRAtools