Najdôležitejšie udalosti
08/04/2020

Vystavenie biologickým agensom na pracovisku: ako môžeme chrániť mimoriadne ohrozených pracovníkov?

Image by Irén Nemess from Pixabay

V piatich dokumentoch agentúry EU-OSHA na rokovanie sú identifikované odvetvia, v ktorých zamestnanci čelia vysokému riziku vystavenia biologickým agensom: povolania súvisiace so zvieratami, odpadové hospodárstvo a úprava odpadových vôd, rastlinná výroba, povolania, ktoré zahŕňajú cestovanie a kontakt s cestujúcimi a zdravotná starostlivosť.

V dokumentoch sa uvádzajú zistenia výskumného projektu, ktorého cieľom bolo odstrániť medzery v poznatkoch o biologických agensoch na pracovisku a súvisiacich účinkoch na zdravie. Zameriavajú sa na zraniteľné skupiny a vznikajúce riziká a ponúkajú odporúčania v súvislosti s účinnou prevenciou.

Prečítajte si dokumenty na rokovanie

Získajte ďalšie informácie o chorobách súvisiacich s prácou zapríčinených biologickými agensmi

Prečítajte si náš najnovší článok o COVID-19: pokyny pre pracoviská

Prečítajte si článok o epidémiách a pracoviskách