Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Skúmanie úlohy dodávateľských reťazcov pri presadzovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

EU-OSHA v rámci svojho výskumného programu na zlepšenie dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) preskúmala potenciál dodávateľských reťazcov – vzťahov medzi kupujúcimi a predajcami – na podporu BOZP.

Predmet výskumu sa rozšíril nad rámec tradičných pracovnoprávnych vzťahov a preskúmal sa potenciál trhových postupov na zlepšenie pracovných podmienok. Podrobný prehľad literatúry zameraný na zlepšovanie BOZP prostredníctvom dodávateľských reťazcov v agropotravinárstve a stavebníctve poskytuje komplexný obraz tejto témy. K tomu sa pridávajú dva informačné dokumenty, kde sa posudzuje uplatňovanie týchto postupov v agropotravinárskomstavebnom odvetví, ako aj ich výhody a nevýhody.

Výskumný program EU-OSHA je zameraný na pomoc a podporu pre podniky pri dodržiavaní predpisov v oblasti BOZP. K dispozícii je súhrnná správa k tejto téme.

Prečítajte si správu a zhrnutie Zlepšovanie BOZP prostredníctvom dodávateľských reťazcov: trhové iniciatívy v agropotravinárskom a stavebnom priemysle a súvisiace informačné dokumenty

Pozrite si všetky publikácie na tému Dobrá BOZP je prínosom pre firmu