Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Európsky deň jazykov – nechajte prehovoriť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Image

© Council of Europe

Európsky deň jazykov, ktorý si každý rok pripomíname 26. septembra, názorne prezentuje jazykové bohatstvo Európy a propaguje viacjazyčnosť a učenie sa jazykov. Viacjazyčnosť je tiež jadrom činností agentúry EU-OSHA. Vyberte si z viac ako z 20 jazykov a prečítajte si novinky, tematické časti a materiály kampaní Zdravé pracoviská.

Vyhľadajte si webové sídlo „Fakty a zábava“, kde sú uverejnené plagáty, hry, kvízy a citáty

Sledujte online podujatie s názvom Language competences at the service of youth (Jazykové kompetencie v službách mládeže), ktoré organizuje Európska komisia v rámci Európskeho roka mládeže

Zúčastnite sa na podujatiach vo svojej krajine