Najdôležitejšie udalosti
06/04/2020

Európska komisia žiada partnerov, aby sa vyjadrili k Európskemu pilieru sociálnych práv

Image by athree23 from Pixabay

Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie začalo celoeurópsku konzultáciu o uplatňovaní piliera.

Táto iniciatíva prebieha súbežne so zverejnením oznámenia Komisie o tom, ako sociálna politika pomôže vybudovať silnú sociálnu Európu v našej rýchlo sa meniacej spoločnosti.

GR pre zamestnanosť vyzýva všetky členské štáty EÚ, sociálnych partnerov a ďalšie zainteresované strany, aby sa podelili o svoje názory ohľadne opatrení, ktoré sú potrebné v oblasti zamestnanosti a sociálnej spravodlivosti. Nicolas Schmit, komisár pre pracovné miesta a sociálne práva, plánuje ponúknuť podporu formou návštev partnerov a orgánov v členských štátoch hneď, ako to bude v súvislosti s pandémiou COVID-19 možné. Bude si tak môcť vypočuť ich názory a sľúbené záväzky priamo z prvej ruky.

Najdôležitejším prvkom sociálnych práv je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Agentúra EU-OSHA vás preto vyzýva, aby ste vyjadrili svoj názor a aby ste poslali svoj príspevok prostredníctvom viacjazyčného webového sídla

Prečítajte si oznámenie Komisie s názvom A strong social Europe for just transitions (Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie)