Najdôležitejšie udalosti
12/02/2020

Konferencia o budúcnosti práce kladie dôraz na význam BOZP

Image by Albert Dezetter from Pixabay

Dňa 12. februára výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA Dr Christa Sedlatschek navštívi medzinárodnú konferenciu Budúcnosť práce. Výzvy a príležitosti pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Dr. Sedlatschek sa zúčastní na panelovej diskusii Od výskumu po politiky zamerané na konkrétne činnosti. Vo svojom prejave sa bude venovať vznikajúcim rizikám súvisiacim s chemickými látkami a spôsobu ich riešenia, pričom tiež predstaví kampaň agentúry EU-OSHA o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy (2020 – 2022).

Podujatie, ktoré usporiadal Národný inštitút pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) a Medzinárodná komisia pre ochranu zdravia pri práci (ICOH), navštívia medzinárodní odborníci, aby našli odpovede na výzvy meniaceho sa sveta práce, pričom sa bude klásť dôraz na význam BOZP v kontexte demografických zmien a zmien na trhu práce, ako aj scenár rýchleho technologického vývoja.

Zistiť viac o podujatí