Najdôležitejšie udalosti
26/03/2019

Partneri kampane EU-OSHA si vymieňajú osvedčené postupy pri riešení problematiky nebezpečných látok – zhrnutie podujatia je už k dispozícii!

Partneri kampane agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky a ďalší odborníci sa stretli na dvojdňovom podujatí v Bruseli, aby si vymenili poznatky a skúsenosti. Počas workshopov a plenárnych zasadnutí účastníci diskutovali o spôsoboch, ako riešiť problematiku expozície karcinogénom a iným nebezpečným látkam na pracovisku. Medzi ďalšie diskutované témy patrili nevyhnutnosť multidisciplinárneho úsilia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, účinných systémov na hodnotenie rizík a veľmi dobrej komunikácie na všetkých úrovniach.

Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti 10. výročia partnerstva kampane, pričom bolo vyjadrené uznanie dlhodobým oficiálnym partnerom kampane agentúry EU-OSHA a najaktívnejším mediálnym partnerom v roku 2018 za ich vynikajúce príspevky ku kampaniam EU-OSHA Zdravé pracoviská.

Vystúpenia odborníkov si môžete teraz pozrieť v zhrnutí podujatia a prezentáciách

Pozrite si na Twitteri, čo sa na podujatí dialo, a prezrite si aj súbor fotografií

Zistite viac o našich nástrojoch a iných zdrojoch na kontrolovanie nebezpečných chemických látok na pracovisku