You are here

Najdôležitejšie udalosti
24/09/2018

EU-OSHA sa zúčastní na konferencii o karcinogénoch, ktorá sa organizuje v rámci rakúskeho predsedníctva EÚ

 Čo možno spraviť na zamedzenie škodlivých účinkov karcinogénov na pracovisku a aké nové otázky vznikajú v tejto oblasti?

Rakúske predsedníctvo Rady EÚ 24. a 25. septembra vo Viedni usporiada konferenciu na vysokej úrovni s názvom Boj proti rakovine z povolania. Množstvo rečníkov a účastníkov vrátane politikov, sociálnych partnerov a odborníkov z oblasti priblíži spôsoby, akými možno chrániť zamestnancov v Európe pred expozíciou karcinogénom na pracovisku.

EU-OSHA bude viesť zasadnutie zamerané na iniciatívy v oblasti osvedčených postupov, politiky a zvyšovania informovanosti, ako je Plán opatrení EÚ proti karcinogénom a predstaví na ňom kampaň Zdravé pracoviská 2018 – 2019.

Prečítajte si tlačovú správu

Zistite viac o problematike karcinogénov na pracovisku

Prečítajte si viac o Pláne opatrení proti karcinogénom