Najdôležitejšie udalosti
04/02/2019

EU-OSHA pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine informuje o prieskume venovanom expozícii rizikovým faktorom rakoviny

Rakovina je jednou z hlavných príčin úmrtí súvisiacich so zamestnaním v Európe. Na ochranu pracovníkov a na boj s rakovinou súvisiacou s prácou potrebujeme spoľahlivé a porovnateľné údaje o expozícii faktorom prinášajúcim riziko vzniku rakoviny na pracoviskách v Európe.

Agentúra EU-OSHA preto pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine s potešením oznamuje, že jej tripartitná riadiaca rada odsúhlasila začatie telefonického prieskumu podporovaného počítačom na odhadnutie expozície zamestnancov v roku 2020.

Prečítajte si správuzhrnutie správy o uskutočniteľnosti štúdie o uskutočniteľnosti vývoja telefonického prieskumu.

Prečítajte si našu správu obsahujúcu zhrnutie politík, iniciatív a osvedčenej praxe v oblasti rehabilitácie a návratu do práce po ochorení na rakovinu, dostupnú v 14 jazykoch.

Prečítajte si užitočné rady pre zamestnávateľov v súvislosti s návratom pracovníkov, ktorým bola diagnostikovaná rakovina, do práce, dostupné v 25 jazykoch.