Najdôležitejšie udalosti
03/12/2019

Agentúra EU-OSHA sa pripravuje na budúcnosť a ďalšie úspešné roky, ktoré má pred sebou

Keďže sa blíži koniec roku, v ktorom si agentúra EU-OSHA pripomína 25. výročie svojho založenia, v poslednom príspevku zo série článkov sa zameriame na to, čo agentúra robí preto, aby bola schopná predvídať nové a vznikajúce výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.

V roku 2005 agentúra EU-OSHA zriadila Európske stredisko na monitorovanie rizika, ktorého úlohou je zhromažďovať spoľahlivé údaje o zmenách v práci a ich možnom vplyve na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). V rámci tohto úsilia sa vykonáva súbor prognostických štúdií. Medzi témy, ktorým sa v doterajších štúdiách venovala pozornosť, patrili zelené pracovné miesta a digitalizácia.

Účelom týchto projektov je poskytnúť informácie tvorcom politík a ďalším zainteresovaným stranám na zaistenie včasnej a účinnej prevencie v súvislosti s budúcimi výzvami v oblasti BOZP.

Prečítajte si náš posledný článok k 25. výročiu založenia agentúry o tom, ako agentúra predvída budúce výzvy

Viac informácií sa dozviete v časti nášho webového sídla venovanej vznikajúcim rizikám

Prečítajte si celú sériu článkov venovaných 25. výročiu založenia agentúry, ktoré boli uverejnené v roku 2019