Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Inšpektori práce v EÚ zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Image

© Pexels

Úlohou inšpektorátov práce je prostredníctvom systémov pokút a štandardizovaných opatrení podporovať dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európskej únii. Súčasťou týchto systémov sú inšpekcie na mieste, ktoré inšpektori práce vykonávajú s cieľom monitorovať a presadzovať vnútroštátne právne predpisy, ako aj stratégie súvisiace s prevenciou úrazov a chorôb z povolania. V jednotlivých európskych krajinách existujú rôzne prístupy a spôsoby uplatňovania týchto systémov.

Pri podpore dodržiavania predpisov môže zohrávať významnú úlohu na mieru šitá reakcia na porušenia predpisov. Tieto reakcie sú zvyčajne odstupňované, počnúc odporúčaniami až po správne pokuty a stíhanie. Možno sa domnievať, že rozhodovanie o príslušnej reakcii uľahčia štandardizované opatrenia v oblasti bezpečnosti na pracovisku. Cieľom úsilia je v záujme všetkých vytvoriť bezpečné a zdravé pracovné prostredie s nulovou toleranciou porušovania predpisov.

Prečítajte si diskusný dokument Podpora dodržiavania požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – štandardné opatrenia a systémy sankcií európskej inšpekcie práce

Vyhľadať článok na OSHWiki Úloha pokút v praxi a opatreniach európskej inšpekcie práce

Prečítajte si našu tematickú časť Zlepšovanie dodržiavania predpisov v oblasti BOZP