Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Prieskum ESENER poukazuje na digitálne technológie a COVID-19 ako na nové výzvy pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia

Image

© EU-OSHA

Digitalizácia sa stáva čoraz významnejšia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako to potvrdzuje Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) za rok 2019. Napriek rastúcemu využívaniu robotov, laptopov, smartfónov alebo nositeľných zariadení sa o možnom dôsledku týchto technológií na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov diskutuje len na každom štvrtom pracovisku (24 %).

Ako sa zistilo v nadväzujúcich štúdiách, ďalšie otázky sa vynárajú v súvislosti s psychosociálnymi rizika a pracovnými postupmi, ktoré sa zmenili v dôsledku pandémie. Navrhované riešenia spočívajú v intenzívnejšom zapojení zamestnancov do identifikovania a prevencie rizík a v legislatíve, aby sa dodržiavali predpisy v oblasti BOZP.

Týmto otázkam sa venuje prehľadná správa o ESENER 2019, pričom využíva údaje od viac ako 45 000 respondentov z podnikov všetkých veľkostí a odvetví naprieč 33 európskymi krajinami. Prieskum ESENER predstavuje hlavný monitorovací nástroj riadenia BOZP a je východiskom pre tvorcov politík na európskej i národnej úrovni.

Prečítajte si prehľadnú správu a zhrnutie

Kliknite sem pre technickú prílohu

Share this on: