Najdôležitejšie udalosti
08/05/2020

ENENER 2019: výsledky prieskum podnikov v predvečer Dňa Európy

© EU-OSHA 

EU-OSHA predstavuje hlavné zistenia z prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019, pričom poukazuje na hlavné rizikové faktory hlásené z európskych pracovísk, ktorými sú poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká.

Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 45 000 podnikov z 33 krajín, ktoré odpovedali na otázky z rôznych okruhov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), pričom sa zamerali aj digitalizáciu ako nový rizikový faktor.

Prieskum ESENER 2019 je mimoriadne cenný zdroj informácií pre tvorcov politiky, keďže poskytuje aktuálny obraz o informovanosti o rizikách a riadení BOZP na pracoviskách v Európe, ako aj porovnanie s údajmi z prieskumu ESENER z roku 2014.

Prečítajte si našu tlačovú správu, ktorá vznikla s podporou komisára Schmita

Pozrite si prehľad hlavných zistení v politickej správe o ESENER 2019

Pozrite si vizualizáciu údajov prieskumu ESENER s výsledkami prieskumov z roku 2009 a 2014 (výsledky z roku 2019 sa spracúvajú)