You are here

Najdôležitejšie udalosti
08/11/2016

Agentúra EU-OSHA skúma ekonomické dôsledky správneho a nesprávneho riadenia BOZP

Na pochopenie nákladov spojených s chorobami z povolania a úmrtiami súvisiacimi s prácou a skutočných prínosov dobrého riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú potrebné kvalitné údaje.

Agentúra EÚ-OSHA rieši túto problematiku v dvojstupňovom projekte „Náklady a prínosy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“, ktorého cieľom je vytvoriť model ekonomických kalkulácií na spoľahlivé odhady nákladov.

Projekt sa zakladá na rozsiahlej štúdii, v ktorej sa identifikujú a vyhodnocujú dostupné údaje v každom členskom štáte. Výsledky štúdie budú použité na vytvorenie komplexného ekonomického nákladového modelu, ktorý sa bude zakladať na vnútroštátnych zdrojoch údajov.

Na webovej stránke venovanej projektu Náklady a prínosy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa o ňom dozviete viac