Najdôležitejšie udalosti
21/07/2021

Digitalizácia a jej vplyv na poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Digitalizácia veľmi zmenila charakter a organizáciu práce. Zmeny sa týkajú miesta a času výkonu práce, ako aj nových technológií, ktoré sme začali používať pri práci na diaľku.

V novom diskusnom dokumente sa skúma vplyv digitalizácie a nové formy práce z pohľadu poškodení podporno-pohybovej sústavy vrátane vystavenia stresovým faktorom biomechanických a psychosociálnych rizík.

Zo záverov vyplýva, že je potrebné neustále prispôsobovať postupy na prevenciu a riadenie týchto poškodení a zohľadňovať pritom vyvíjajúce sa digitálne technológie a súvisiace organizačné zmeny.

Prečítajte si článok Digitalizácia sveta práce: psychosociálne rizikové faktory a poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Podrobnejšie informácie prináša správa Prevencia v teórii a praxi: praktické postupy na riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy

Viac informácií o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy sa nachádza na webovej stránke kampane Zdravé pracoviská 2020 – 2022