You are here

Najdôležitejšie udalosti
10/09/2018

Nebezpečné látky: informačné hárky týkajúce sa právnych predpisov a nahradení

V rámci kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019 gentúra uverejnila dva informačné hárky, ktoré sú oba dostupné vo viacerých jazykoch.

Legislatívny rámec pre nebezpečné látky na pracovisku poskytuje jasné, praktické zhrnutie príslušných právnych predpisov EÚ v tejto oblasti.

Nahradenie nebezpečných látok na pracovisku poskytuje informácie o úplnom odstránení rizík, ktoré predstavujú určité nebezpečné látky, čo býva často najlepším možným riešením.

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky