Najdôležitejšie udalosti
28/07/2020

Pandémia COVID-19 zvyšuje potrebu ochrany pracujúcich pred vystavením biologickým látkam

Image by anjawbk from Pixabay

V novej správe sú zhrnuté výsledky z veľkého projektu EU-OSHA zameraného na zvýšenie informovanosti o vystavení biologickým látkam na pracovisku a na poskytnutie kľúčových informácií tvorcom politík.

Vystavenie biologickým látkam na pracovisku sa spája s častými zdravotnými problémami vrátane infekčných chorôb a alergií. Hoci sa tento problém týka širšieho okruhu povolaní, vo všeobecnosti vládne nedostatočná informovanosť o tejto téme.

Výsledky projektu majú mimoriadnu výpovednú hodnotu vzhľadom na aktuálnu pandémiu ochorenia COVID-19, pričom poukazujú na dôležitosť zvyšovania informovanosti a uprednostňovania prevencie chorôb z povolania zapríčinených biologickými látkami na všetkých úrovniach.

Prečítajte si tlačovú správu a získajte viac informácií

Stiahnite si konečné znenie správy a jej zhrnutie

Dočítajte sa viac o chorobách z povolania zapríčinených biologickými látkami

Pozrite si prezentácie o projekte a jeho výsledkoch pre odbornú verejnosť a pre širokú verejnosť