Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Konsolidovaná výročná správa o činnosti za rok 2021 – Skvelé úspechy pre bezpečnejšie a zdravšie pracovné prostredia

Image

Uprostred pandémie sa agentúra EU-OSHA v spolupráci so zainteresovanými stranami usilovala realizovať svoj ambiciózny pracovný program na rok 2021 a splniť svoje ciele v oblasti zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v celej Európe.

Za prínos k riešeniu vplyvu COVID-19 na BOZP sa agentúre EU-OSHA dostalo širokého uznania od jej správnej rady. Rada tiež ocenila prínos agentúry EU-OSHA k cieľom strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s jej viacročným strategickým programom.

V správe sa uvádzajú aj výsledky výskumu agentúry EU-OSHA v oblasti digitalizácie práce, jej príspevok k znižovaniu výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy a výsledky vypracovania výhľadových štúdií. Medzi dôležité iniciatívy v rámci pracovného programu na rok 2021 patril pokračujúci vývoj nástrojov pre interaktívne hodnotenie rizík online (OiRA), nadväzujúce štúdie založené na údajoch z prieskumu ESENER, kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž a príprava na prieskum vystavenia karcinogénom na pracovisku v Európe, ktorého cieľom je prispieť k boju proti rakovine ako príčine úmrtí súvisiacich s prácou.

Kliknite na odkaz pre zhrnutie a pozrite si infografiku o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti za rok 2021

Ak potrebujete podrobné informácie o zisteniach, prečítajte si konsolidovanú výročnú správu o činnosti za rok 2021