Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Obehové hospodárstvo pre udržateľnejšiu, bezpečnejšiu a zdravšiu budúcnosť práce

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Obehové hospodárstvo má zásadný význam v boji proti zmene klímy. Udržateľnú budúcnosť však nemožno rozvíjať bez zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci. Dobrou správou je, že si môžu byť vzájomne prospešné!

Naša výhľadová štúdia na túto tému sa vydala do budúcnosti, aby preskúmala, aký bude svet v roku 2040 po prechode na obehové hospodárstvo a ako to ovplyvní bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov.

V tejto druhej fáze sa prispôsobili 4 makroscenáre vytvorené v 1. fáze a vytvorilo sa 16 mikroscenárov, ktoré pokrývajú rôzne skupiny pracovníkov vrátane nízko a vysokokvalifikovaných pracovníkov a pracovníkov z radov migrantov v stavebníctve, doprave, výrobe a ďalších odvetviach.

Úplný prehľad nájdete v správe a zhrnutí.

Dostupné sú aj štyri prehľady politických opatrení, v ktorých sa skúmajú rôzne hľadiská: hlavné zistenia, zraniteľní pracovníci, pracovníci z najviac postihnutých odvetvíukazovatele pre hlavné zainteresované strany.

Viac informácií a publikácií nájdete v tematickej časti Obehové hospodárstvo a jeho vplyv na BOZP