Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Rizikové faktory vzniku rakoviny v Európe – oboznámte sa s prvými zisteniami prieskumu agentúry EU-OSHA o expozícii pracovníkov

Image

Agentúra EU-OSHA, s cieľom pomôcť v boji proti rakovine súvisiacej s prácou, uskutočnila v Európe prieskum expozície pracovníkov rizikovým faktorom vzniku rakoviny (WES). Cieľom je lepšie identifikovať rizikové faktory na pracoviskách, ktoré môžu viesť k tomuto ochoreniu, a poskytnúť aktuálne a komplexné údaje, ktoré možno využiť na prevenciu, zvyšovanie informovanosti a tvorbu politík.

V šiestich členských štátoch EÚ (Nemecko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko a Fínsko) sa uskutočnili rozhovory s tisíckami pracovníkov s cieľom odhadnúť ich pravdepodobnú expozíciu 24 známym rizikovým faktorom rakoviny, medzi ktoré patria priemyselné chemikálie, látky a zmesi vznikajúce počas procesu, ako aj fyzikálne rizikové faktory.

Z prieskumu vyplýva, že UV žiarenie a emisie z naftových motorov sú najčastejším rizikovým faktorom vzniku rakoviny, ktorým sú vystavené pracoviská v Európe. Prvé zistenia ponúkajú aj pohľad na cenné údaje, ktoré možno získať z prieskumu WES.  

Prečítajte si tlačovú správu

Preskúmajte prvé zistenia a zhrnutie metodiky

Viac informácií nájdete v našej novej webovej sekcii venovanej prieskumu WES